GOLLEN RUS, ooo

Všeobecné obchodné podmienky pre GOLLEN RUS, ooo v Ruskej federácií

od 1.februára 2011

Článok I
Úvodné ustanovenie

1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťah medzi spoločnosťou GOLLEN RUS, Grabcewskoe shosse, 43, Kaluga, 248009, Ruská federácia, číslo firmy: 1094029002495; daňová registrácia: 4029041494, zapísanou v Obchodnom registri Ruskej federácie, oblasť Kaluga (ďalej len „vykonávateľ”) a subjektom, ktorý si objednáva jej služby (ďalej len „zadávateľ”), pokiaľ vykonávateľ a zadávateľ navzájom neuzatvorili osobitnú zmluvu o poskytovaní služieb.

Článok II
Definície pojmov

2.1    Vykonávateľ – právnická osoba, ktorá poskytuje služby podľa týchto VOP (HOLLEN s.r.o.).

2.2    Zadávateľ – právnická osoba, ktorá si od vykonávateľa objednáva služby podľa týchto VOP.

2.3    Odberateľ – právnická osoba, ktorej sú určené komponenty, ktorých sa týka poskytovanie služieb podľa týchto VOP.

2.4    Komponent – súčiastka, tovar, polotovar, materiál alebo akákoľvek ich kombinácia, ktorej sa týkajú služby poskytované podľa týchto VOP.

2.5    Objednávka – dokument, ktorým si zadávateľ objednáva konkrétnu zákazku a ktorý je vyhotovený, doručený a podpísaný v súlade s článkom IV týchto VOP.

2.6    Zákazka – súbor služieb podľa týchto VOP týkajúci sa komponentov a poskytovaný na základe jednej konkrétnej objednávky.

2.7    Operátor – pracovník vykonávateľa poverený vykonávaním prác v rámci realizácie príslušnej zákazky, ktorý je povinný postupovať podľa pokynov technika.

2.8    Technik – zodpovedná osoba vykonávateľa pre príslušnú zákazku určená v objednávke.

2.9    Pracovník oddelenia kvality – zodpovedná osoba zadávateľa určená pre príslušnú zákazku v objednávke; touto osobou môže byť na základe rozhodnutia zadávateľa aj osoba odberateľa, ktorej konanie však zaväzuje v zmysle týchto VOP priamo zadávateľa.

2.10    Pracovníci vykonávateľa – zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby vykonávateľa, resp. jeho subdodávateľov, ktorí zabezpečujú poskytovanie služieb podľa týchto VOP v mene vykonávateľa pre zadávateľa; sú nimi najmä operátori a technici.

2.11    Pracovný postup – kľúčový prevádzkový písomný dokument obsahujúci detailný popis jednotlivých, na komponentoch realizovaných, krokov, ktoré sú predmetom realizácie zákazky.

2.12    Pracovný výkaz – dokument potvrdzujúci druh a rozsah poskytnutých služieb, ktorý je podkladom pre fakturáciu.

Článok III
Služby

3.1    Služby, ktoré sa poskytujú v súlade s týmito VOP, sú najmä:

a)    služby v oblasti zabezpečenia kvality produkcie a/ alebo procesov, ktoré zahŕňajú najmä kontrolu komponentov spojenú s triediacimi (tzv. sortovacími) činnosťami a prípadnými korekčnými prácami a dodatočnými úpravami,

b)    akékoľvek ďalšie služby súvisiace so zabezpečením kvality komponentov vrátane podpory produkcie, dielenských prác, logistických a asistenčných služieb

(ďalej len „služby”).

3.2    Konkrétny druh a rozsah poskytovaných služieb musí byť určený v objednávke.

Článok IV
Objednávanie služieb

4.1    Služby podľa týchto VOP sú poskytované na základe osobitných objednávok.

4.2    Objednávka musí byť písomná.

4.2.1    Objednávka musí obsahovať:

a)    označenie komponentu alebo komponentov, ktoré budú predmetom poskytovania služieb v rámci zákazky,

b)    presné vymedzenie a popis objednávaných služieb,

c)    určenie miesta realizácie zákazky (bod 6.1 týchto VOP),

d)    určenie dátumu začatia realizácie zákazky,

e)    určenie konkrétneho technika pre danú zákazku,

f)    určenie odmeny za objednávané služby,

g)    meno, priezvisko, funkciu osoby podpisujúcej objednávku za zadávateľa.

4.3    Formulár objednávky spracuje na základe informácií a podkladov dodaných zadávateľom vykonávateľ, ktorý ju zasiela zadávateľovi. Zadávateľ po doplnení príslušných chýbajúcich údajov zašle podpísanú záväznú objednávku vykonávateľovi. Aby objednávka nadobudla charakter zmluvy musí byť vykonávateľom akceptovaná formou jej podpísania oprávnenou osobou vykonávateľa (bod 10.1 týchto VOP). Akceptovaná objednávka sa ako zmluva stáva pre obe zmluvné strany záväznou až okamihom riadneho doručenia akceptovanej, t. j. obomi zmluvnými stranami podpísanej, objednávky vykonávateľom zadávateľovi podľa bodu 4.5 týchto VOP.

4.4    Objednávka zadávateľa sa považuje za riadne doručenú v prípade jej doručenia vykonávateľovi:

a)    v písomnej podobe do rúk oprávnenej osoby vykonávateľa alebo

b)    faxom zaslaným na číslo uvedené vo formulári objednávky zaslanom vykonávateľom zadávateľovi podľa prvej vety bodu 4.3 týchto VOP alebo

c)    emailom zaslaným na adresu technika uvedeného vo formulári objednávky zaslanom podľa prvej vety bodu 4.3 týchto VOP.

4.5    Všetky dodatočné zmeny v objednávke sa uskutočňujú v písomnej forme formou dodatkov a podliehajú písomnému súhlasu oboch strán.

Článok V
Vykonávanie zákazky

5.1    Detailný popis spôsobu realizácie každej zákazky musí byť uvedený v pracovnom postupe vypracovanom a podpísanom zadávateľom, ak pracovný postup netvorí už prílohu objednávky.

5.2    Na základe pracovného postupu technik koordinuje realizáciu zákazky operátormi.

5.3    Prípadné zmeny pracovného postupu musia byť vykonané formou písomných dodatkov. V dodatku musí byť uvedený popis zmeny, presný časový údaj o tom, kedy bola prijatá a pokiaľ je to možné aj identifikačné číslo automobilu (resp. inej veci, ktorej súčasťou je komponent, ktorého sa poskytovanie služieb v danom prípade týka), od ktorého je zmena účinná.

5.4    Za účelom riadneho vykonania zákazky sa vykonávateľ zaväzuje, že zabezpečí:

a)    technika, ktorý bude mať náležité schopnosti, zručnosti, technické a prevádzkové znalosti, aby mohol riadne plniť svoje úlohy pri realizácii zákazky,

b)    dostatočný počet operátorov s potrebnými schopnosťami, znalosťami, výkonnosťou a zručnosťami v oblasti kvality produkcie, ktorí budú poskytovať služby podľa pokynov technika

(ďalej spolu aj „pracovníci vykonávateľa”).

5.5    Technik je zodpovednou osobou vykonávateľa vo veciach týkajúcich sa zákazky, pričom najmä:

a)    koordinuje a manažuje prácu operátorov vykonávajúcich zákazku,

b)    vypracúva pracovné výkazy a čiastkové výkazy,

c)    vykonáva činnosti v rámci zabezpečenia kvality poskytovaných služieb a reklamačného procesu v zmysle čl. XIII týchto VOP,

d)    je kontaktnou osobou vykonávateľa prijímajúcou akékoľvek návrhy, pripomienky či požiadavky týkajúce sa zákazky; musí byť bezodkladne informovaný o akýchkoľvek organizačných zmenách týkajúcich sa realizácie zákazky alebo prekážkach brániacich jej riadnej a včasnej realizácii,

5.6    V prípade, že sa zadávateľ a vykonávateľ nedohodli inak, za vybavenie pracovníkov vykonávateľa základnými pracovnými pomôckami, náradím a pracovným materiálom (napr. značkovače, nálepky, identifikačné štítky, perá, papier, formuláre, pásky a ďalší spotrebný materiál), ako aj pracovnými odevmi a prostriedky pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v bežnom rozsahu a spotrebe (ďalej spolu len „základné pracovné pomôcky”) zodpovedá vykonávateľ.

5.7    Vykonávateľ a zadávateľ sa môžu dohodnúť, že vykonávateľ zabezpečí pre pracovníkov vykonávateľa aj ďalšie pracovné pomôcky alebo nástroje, ako napr. pracovné stoly, osvetlenie, viazacie náradie a pod. (ďalej len „nadštandardné pomôcky”); v opačnom prípade tieto zabezpečuje zadávateľ. Príslušná dohoda s presným vymedzením nadštandardných pomôcok, ktoré majú byť zabezpečené, musí byť uvedená v objednávke.

Článok VI
Miesto poskytovania služieb

6.1    Služby podľa týchto VOP môžu byť poskytované v priestoroch zadávateľa alebo v priestoroch odberateľa. Presné miesto poskytovania služieb je potrebné špecifikovať v objednávke.

6.2    Zadávateľ je povinný zabezpečiť pracovníkom vykonávateľa, ktorí boli určení pre realizáciu príslušnej zákazky, prístup do miesta poskytovania služieb a poskytnúť im na ten účel akékoľvek potrebné prostriedky (identifikačné karty, visačky a pod.).

6.3    Zadávateľ je povinný zabezpečiť vhodné priestory pre poskytovanie služieb, ako aj pre činnosti súvisiace s poskytovaním služieb (napr. dovoz a odvoz materiálu) a adekvátne vybavenie týchto priestorov umožňujúce efektívne poskytovanie služieb.

6.4    Zadávateľ zodpovedá za to, že miesto poskytovania služieb spĺňa všetky požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Článok VII
Čas realizácie zákazky

7.1    Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť začiatok realizácie zákazky v čase, ktorý bude určený v objednávke.

7.2    Počet hodín poskytovania služieb bude priebežne zaznamenávaný do pracovného výkazu, ktorý vypracúva technik a potvrdzuje ho osoba na strane zadávateľa (bod 9.3 týchto VOP).

7.3    Do času poskytovania služieb, ktorý bude zaznamenaný v pracovnom výkaze, sa započítava aj čas potrebný na:

a)    logistické presuny materiálu,

b)    baliace práce,

c)    prestoje nezavinené pracovníkmi vykonávateľa,

d)    doby zodpovedajúcej dĺžke prestávok v práci stanovenej zákonom,

e)    organizačné zabezpečenie zákazky,

f)    zabezpečenie čiastkových výkazov (bod 9.4 týchto VOP) a konečnej dokumentácie zákazky.

Článok VIII
Súčinnosť zadávateľa

8.1 Zadávateľ je povinný v súvislosti s realizáciou zákazky poskytnúť vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v:

a)    poskytnutí všetkých odborných technických informácií potrebných pre riadne poskytnutie služieb,

b)    poskytnutí komponentov, ktoré majú byť predmetom poskytovania služieb, resp. umožneniu prístupu k nim,

c)    zabezpečení prístupu do miesta poskytovania služieb,

d)    zabezpečení pracovného prostredia, ktoré je v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

e)    poskytnutí potrebných dodatočných pokynov a spresnení požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky,

f)    zabezpečení pracovných pomôcok, nástrojov a ďalšieho vybavenia, ktoré nezabezpečuje vykonávateľ,

g)    poskytnutí súčinnosti vyplývajúcej z ustanovení týchto VOP (napr. body 5.1, 6.3, 7.2),

h)    poskytnutí ďalšej potrebnej, najmä vyžiadanej, súčinnosti.

8.2    V prípade, že zadávateľ neposkytne vykonávateľovi potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúceho bodu, vykonávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb.

8.3    V prípade, že v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zadávateľom bude poskytovanie služieb prerušené, po dobu trvania omeškania s poskytovaním súčinnosti podľa bodu 8.2 týchto VOP vykonávateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností a nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v príčinnej súvislosti s takýmto prerušením vznikne; čas prerušenia poskytovania služieb sa v takom prípade považuje za prestoje nezavinené pracovníkmi vykonávateľa podľa bodu 7.3 písm. c) týchto VOP, za ktoré prináleží vykonávateľovi odmena v plnej výške, ako keby k prestoju nedošlo.

8.4    Ak zadávateľ neuvedie v objednávke zodpovedného pracovníka finančného oddelenia zadávateľa vo veciach fakturácie, je ho povinný oznámiť vykonávateľovi preukázateľným spôsobom v lehote 10 dní odo dňa podpísania objednávky.

Článok IX
Pracovný výkaz a čiastkové výkazy

9.1    Technik vyhotoví o poskytnutých službách pracovný výkaz.

9.1.1    Pracovný výkaz musí obsahovať:

a)    počet hodín poskytovania služieb všetkými pracovníkmi vykonávateľa alebo

b)    sumu za poskytnuté služby.

9.1.2    Pracovný výkaz môže obsahovať:

a)    zoznam a množstvo komponentov, ktoré boli predmetom poskytovania služieb a/ alebo druh poskytnutých služieb,

b)    údaj o množstve zistených chybných komponentov a o množstve opravených komponentov,

c)    počet pracovníkov vykonávateľa, ktorí poskytovali služby,

d)    iné skutočnosti, na ktorých sa dohodnú technik a pracovník oddelenia kvality.

9.2    Pracovný výkaz bude vyhotovený:

a)    po zrealizovaní zákazky alebo

b)    po skončení kalendárneho mesiaca alebo

c)    po skončení kalendárneho týždňa, ak odmena za služby poskytnuté v príslušnom kalendárnom týždni presiahne 2 000,- €.

9.3    Podkladom fakturácie je pracovný výkaz potvrdený osobou na strane zadávateľa určenou v objednávke (bod 4.2.2 písm. c) týchto VOP); v prípade, ak v objednávke zadávateľ takúto osobu neurčil, za zadávateľa potvrdzuje podpisom pracovný výkaz osoba podľa bodov 10.2 a 10.3 týchto VOP. Osoba na strane zadávateľa, ktorá potvrdzuje pracovný výkaz pri svojom podpise uvádza aj svoje meno a priezvisko a tiež svoju pracovnú pozíciu, resp. funkčné zaradenie.

9.4    Vykonávateľ môže na základe požiadavky zadávateľa vypracúvať aj čiastkové výkazy, ktoré budú obsahovať údaje vyžiadané zadávateľom, v ním zvolenej forme a/ alebo periodicite; povinnosť vypracúvať takéto čiastkové výkazy však má len ak je táto skutočnosť zachytená v objednávke (bod 4.2.2 písm. g) týchto VOP). Čiastkové výkazy nie sú podkladom pre fakturáciu a slúžia iba pre potreby zadávateľa.

Článok X
Oprávnené osoby

10.1    Osobami vykonávateľa oprávnenými na podpísanie objednávky sú:

a)    štatutárny zástupca vykonávateľa,

b)    technici

a to každý samostatne.

10.2    V prípade, ak zadávateľ v objednávke neurčí konkrétneho pracovníka oddelenia kvality, vo veciach vyhradených týmito VOP pracovníkovi oddelenia kvality je oprávnený v mene zadávateľa konať každý pracovník zadávateľa (najmä zamestnanec, príp. spolupracujúca osoba), ktorého funkčné zaradenie zodpovedá uvedenej pozícii a vykonávateľ nie je povinný skúmať, či takýto pracovník neprekračuje svoju právomoc; konanie takéhoto pracovníka zaväzuje zadávateľa v plnom rozsahu, okrem prípadu, ak sa preukáže, že vykonávateľ o prekročení právomoci jednoznačne vedel a zadávateľa o tejto skutočnosti neinformoval bez zbytočného odkladu po takomto svojom zistení. Zadávateľ je oprávnený, preukázateľným spôsobom, kedykoľvek oznámiť vykonávateľovi chýbajúce kontaktné údaje príslušného pracovníka oddelenia kvality, ako aj zmenu týchto údajov; z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho v mene zadávateľa podpísal.

10.3    Ustanovenia bodu 10.2 týchto VOP sa obdobne vzťahujú aj na osobu na strane zadávateľa, ktorá je oprávnená podpisovať pracovný výkaz (bod 4.2.2 písm. c) týchto VOP), ak nie je určená v objednávke.

Článok XI
Odmena za poskytnuté služby

11.1    Zadávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby vykonávateľovi zaplatiť odmenu vo výške, ktorá bola dohodnutá v objednávke.

11.2    K odmene bude pripočítaná príslušná zákonná sadzba DPH. Odmena bude fakturovaná podľa skutočného počtu hodín poskytovania služieb uvedeného v potvrdenom pracovnom výkaze v súlade s ustanoveniami tohto článku.

11.3    Odmena za poskytnuté služby určená v objednávke je konečná a bude zadávateľovi účtovaná bez akýchkoľvek príplatkov za poskytovanie služieb (t. j. bez príplatkov za nočné zmeny, prácu cez víkend, prácu počas štátnych sviatkov a ostatných dní pracovného pokoja); zadávateľ je však povinný okrem odmeny za poskytnuté služby vykonávateľovi preplatiť aj prípadné osobitné náklady dohodnuté v objednávke.

Článok XII
Platobné podmienky a sankcie

12.1    Odmena za poskytnuté služby je splatná na základe faktúry, ktorú vykonávateľ vystaví:

a)    po zrealizovaní zákazky alebo

b)   po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za služby poskytnuté v danom mesiaci alebo

c)   po skončení kalendárneho týždňa, ak odmena za služby poskytnuté v príslušnom kalendárnom týždni presiahne 2 000,- €.

12.2    Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v súlade s ustanoveniami týchto VOP a musí byť riadne doručená zadávateľovi.

12.3    K faktúre musí byť priložená kópia príslušného potvrdeného pracovného výkazu, preukazujúca oprávnenosť fakturácie.

12.4    V prípade omeškania zadávateľa s úhradou faktúry, je zadávateľ povinný vykonávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.

Článok XIII
Garancia kvality a zodpovednosť za chyby

13.1   Vykonávateľ je držiteľom certifikátov Integrated Management System ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007, ktoré sú garanciou kvality poskytovaných služieb. Vykonávateľ sa zaväzuje poskytovať služby s vynaložením odbornej starostlivosti a v kvalite garantovanej v zmysle uvedených certifikátov.

13.2   V záujme zabezpečenia náležitej kvality služieb sa vykonávateľ zaväzuje vykonávať ich priebežné monitorovanie a v prípade, ak vidí na strane zadávateľa prekážky pre dosiahnutie náležitej kvality poskytovaných služieb, o tejto skutočnosti prostredníctvom technika bezodkladne informuje pracovníka oddelenia kvality; v prípade, ak technik oznamuje takúto informáciu ústne, je povinný ju zopakovať aj formou emailu alebo faxu pracovníkovi oddelenia kvality, ak sú jeho kontaktné údaje uvedené v objednávke, alebo ich zadávateľ vykonávateľovi oznámil podľa bodu 10.2 týchto VOP. Kontrolu dodržiavania kvality poskytovania služieb je oprávnený vykonávať aj pracovník oddelenia kvality, ktorý v prípade vzniku pochybností o kvalite poskytovaných služieb o tejto skutočnosti bezodkladne informuje technika. Technik po prekonzultovaní vzniknutých pochybností o kvalite poskytovaných služieb s pracovníkom oddelenia kvality nariadi vykonanie opakovanej kontroly komponentov spojenej s odstránením prípadných zistených chýb; o tejto skutočnosti vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše technik a pracovník oddelenia kvality. Ak sa opakovanou kontrolou preukáže chybné poskytnutie služieb, vykonávateľ nemá nárok na odmenu za čas vykonávania opakovanej kontroly. Ak sa opakovanou kontrolou nepreukáže chybné poskytnutie služieb, čas opakovanej kontroly zaznamenaný v pracovnom výkaze sa považuje za čas poskytovania služieb, za ktorý patrí vykonávateľovi odmena v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

13.3   V prípade, že sa po poskytnutí služieb, najneskôr však v priebehu prvej montáže komponentov do príslušnej veci, ktorej prvou priamou súčasťou je komponent (napr. väčší komponent, systémový komponent, modul, integrovaný modul, automobil a pod.) zistí, že služby neboli poskytnuté v garantovanej kvalite, zadávateľ je povinný zistené chyby poskytnutých služieb písomne oznámiť vykonávateľovi (ďalej len „reklamácia”), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní, od kedy sa zadávateľ o príslušnej chybe dozvie; v opačnom prípade uplynutím uvedenej lehoty zadávateľ stráca právo uplatňovať si akékoľvek nároky zo zodpovednosti za chyby poskytnutých služieb.

13.4    Reklamácia sa musí začať vybavovať bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, najneskôr do 10 pracovných dní a vyriešená bude v čo najkratšom možnom čase. Zadávateľ má právo na primeranú zľavu z ceny fakturovanej za zákazku; uvedené platí len v prípade, ak vykonávateľ na základe uplatnenej reklamácie v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej obdržania neoznámi zadávateľovi, že zabezpečí bezplatné odstránenie zistených chýb.

13.5    V prípade vyhotovenia písomného záznamu o spôsobe vybavenia reklamácie musí tento byť podpísaný pracovníkom oddelenia kvality a technikom. Zadávateľ je oprávnený v písomnom zázname vyznačiť akékoľvek svoje stanoviská.

13.6    Zmluvné strany sa môžu v písomnom zázname o spôsobe vybavenia reklamácie dohodnúť aj na inom spôsobe jej vybavenia.

Článok XIV
Vlastníctvo komponentov, zodpovednosť za škodu a jej náhrada

14.1    Vykonávateľ sa nestáva vlastníkom komponentov prevzatých za účelom realizácie zákazky.

14.2    Vykonávateľ zodpovedá za zavinené konanie pracovníkov vykonávateľa, ktorým dôjde k poškodeniu, strate alebo zničeniu komponentov, ktoré prevzal od zadávateľa za účelom realizácie zákazky, ak k takémuto konaniu došlo v priebehu realizácie zákazky; za takéto zavinené konanie však nezodpovedá v prípade, ak by k poškodeniu, strate alebo zničeniu došlo bez ohľadu na takéto zavinené konania alebo v prípade, ak išlo o konanie, ktorým pracovník vykonávateľa odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal alebo ak poškodenie spôsobil v nutnej obrane proti hroziacemu alebo trvajúcemu útoku.

14.3    V prípade vzniku škody, za ktorú vykonávateľ zodpovedá podľa bodu 14.2 týchto VOP, sa škoda uhrádza uvedením do pôvodného stavu alebo peňažnou náhradou; právo voľby má vykonávateľ.

Článok XV
Doručovanie

15.1    Na akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, žiadosti o súhlasy alebo akúkoľvek inú komunikáciu predkladanú jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v emailovej, faxovej alebo písomnej forme, odpovedá druhá zmluvná strana rovnakou alebo obdobnou formou, t. j. odpoveď musí byť rovnako buď v emailovej, faxovej alebo písomnej forme umožňujúcej jednoznačne zachytiť obsah prejavu odpovede. V prípade nedodržania predpísanej formy odpovede dôkazné bremeno o obsahu a doručení odpovede zaťažuje jej odosielateľa.

15.2    Obsah faxu sa považuje za doručený pokiaľ má odosielateľ k dispozícii výstup z faxu potvrdzujúci jeho bezchybné doručenie. Pokiaľ by došlo pri doručovaní faxu k akémukoľvek technickému problému, v dôsledku ktorého nebude možné sa s jeho obsahom oboznámiť, prijímajúca zmluvná strana je povinná o tom bezodkladne vhodným spôsobom upovedomiť odosielajúcu zmluvnú stranu a požiadať ju o opakované doručenie faxu, prípadne o doručenie iným spôsobom. Faxové správy vykonávateľ prijíma v pracovných dňoch od 9.00 h do 17.30 h (ďalej len „prevádzková doba”); fax doručený vykonávateľovi mimo uvedených hodín sa považuje za doručený až začiatkom najbližšej prevádzkovej doby (t. j. o 9.00 h najbližšieho pracovného dňa).

15.3    Obsah emailu sa považuje za doručený v prípade manuálneho potvrdenia jeho obdržania, resp. potvrdenia o jeho prečítaní vrátane emailovej odpovede obsahujúcej aj pôvodný text emailu; za takéto sa nepovažuje len automatická odpoveď ani automatické potvrdenie o doručení emailu zasielané poštovým serverom adresáta, príp. automaticky jeho počítačom.

15.4    Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platí, že písomnosť sa považuje za doručenú:

a)    dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane – adresátovi,

b)    dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

c)    dňom vykonania neúspešného pokusu o doručenie, ak doručenie bolo znemožnené úmyselným konaním adresáta, najmä odmietnutím prevzatia zásielky.

Článok XVI
Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1    Zmluvné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP ani objednávkou, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla vykonávateľa, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (a najmä ustanoveniami zmluvy o dielo) v platnom znení. V prípade, ak tieto VOP a/ alebo objednávka upravuje niektoré vzťahy medzi zmluvnými stranami odlišne ako zákon, platia VOP a zmluvná úprava za predpokladu, že ide o rozpor s ustanoveniami zákona, od ktorých sa je možné odchýliť.

16.2    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom v záhlaví dokumentu.

16.3    Vykonávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Pre zmluvný vzťah medzi zadávateľom a vykonávateľom založený konkrétnou objednávkou sú však vždy rozhodujúce VOP v znení platnom v čase riadneho doručenia potvrdenej objednávky vykonávateľov


Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 907 752 059

Košice
+421 915 573 766

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 739 565 727

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Ruská federácia

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934