HOLLEN CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro HOLLEN CZ s.r.o. v České republice

aktualizace od 1. 10. 2015

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 

1.1     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi společností HOLLEN CZ s.r.o., se sídlem: Jiráskova 528/51, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 289 78 013, vedená obchodním rejstříkem u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157357 (dále jen „vykonavatel“) a subjektem, který si objednává její služby definované v čl. 3 těchto VOP (dále jen „zadavatel“), pokud vykonavatel a zadavatel navzájem neuzavřeli konkrétní smlouvu o poskytování služeb, ve které použití těchto VOP vyloučili.

 

Článek II.
Definice pojmů

 

2.1     Vykonavatel – právnická osoba, která poskytuje služby podle těchto VOP. (t. j. HOLLEN CZ s. r. o.).

2.2     Zadavatel – právnická osoba, která si od vykonavatele objednává služby podle těchto VOP.

2.3     Odběratel – právnická osoba, které jsou určeny komponenty, kterých se týká poskytování služeb podle těchto VOP.

2.4     Komponent – součástka, zboží, polotovar, materiál nebo jakákoliv jejich jiná kombinace, které se týká služby poskytované podle těchto VOP.

2.5     Objednávka – dokument, kterým si zadavatel objednává konkrétní zakázku, a který je vyhotoven, doručen a podepsán v souladu s článkem IV. těchto VOP. Akceptací objednávky ze strany vykonavatele stanoveného v souladu s čl. IV těchto VOP dochází k uzavření smluvního vztahu mezi vykonavatelem a zadavatelem.

2.6     Zakázka – služba nebo soubor služeb dle těchto VOP, které se týkají komponentů a jsou poskytované na základě konkrétní objednávky.

2.7     Pracovník oddělení kvality – zodpovědná osoba zadavatele určená pro příslušnou zakázku v objednávce; touto osobou může být na základě rozhodnutí zadavatele i osoba odběratele, jejíž jednání však zavazuje ve smyslu těchto VOP přímo zadavatele.

2.8     Pracovníci vykonavatele – zaměstnanci nebo jiné spolupracující osoby vykonavatele,   resp. jeho subdodavatelů, které zabezpečují poskytování služeb podle těchto VOP  jménem vykonavatele pro zadavatele; jsou jimi zejména operátoři, technici a koordinátoři.

2.8.1 Technik – odpovědná osoba vykonavatele, určená pro příslušnou zakázku určenou v         objednávce.

2.9     Pracovní postup – klíčový provozní písemný dokument obsahující detailní popis jednotlivých, na komponentech realizovaných kroků, které jsou předmětem realizace zakázky.

2.10  Pracovní výkaz – dokument potvrzující druh a rozsah poskytovaných služeb, který je podkladem pro fakturaci.

2.11  8D – běžná a v automobilovém průmyslu standardní metoda používaná pro zlepšení kvality ve výrobě a k řešení různých problémů, včetně reklamací.

 

Článek III.
Služby

 

3.1     Služby, které se poskytují v souladu s těmito VOP, jsou zejména:

a)                služby v oblasti zabezpečení kvality produkce a/nebo procesů, které zahrnují zejména kontrolu komponentů spojenou s třídicími (tzv. sortovacími) činnostmi a případnými korekčními pracemi a dodatečnými úpravami,

b)               jakékoliv další služby související se zabezpečením kvality komponentů včetně podpory produkce, dílenských prací, logistických a asistenčních služeb.   

(dále jen „služby”)

 

3.2     Konkrétní druh a rozsah poskytovaných služeb je určený ve smlouvě/objednávce.

 

Článek IV.
Objednávání služeb

4.1     Služby podle těchto VOP jsou poskytovány na základě samostatné smlouvy nebo zvláštních oboustranně potvrzených objednávek, přičemž v případě objednávky smluvní vztah mezi vykonavatelem a zadavatelem vznikne akceptováním objednávky zadavatele vystavené podle těchto VOP vykonavatelem. Součástí smluvního vztahu, který vzniká na základě předešlé věty jsou i tyto VOP.

 

4.2     Objednávka musí být písemná, a to buď v tištěné (papírové nebo faxové) nebo elektronické podobě a musí být doručována:

a)                elektronickou cestou (zejména formou emailu, jehož přílohou je scan papírového vyhotovení objednávky nebo elektronický soubor podepsaný elektronickým podpisem,

b)               faxem nebo osobně

 

4.2.1  Objednávka musí obsahovat:

a)                označení komponentu nebo komponentů, které budou předmětem poskytování služeb v rámci zakázky,

b)               vymezení a popis objednávaných služeb, včetně příslušných měřitelných jednotek týkajících se objednávaných služeb (např. množství, čas), pokud je to při dané službě možné,

c)                určení místa realizace zakázky (bod 6.1 těchto VOP),

d)               určení data zahájení realizace zakázky,

e)                určení konkrétního technika pro danou zakázku,

f)                určení odměny za objednávané služby,

g)               jméno, příjmení, funkci osoby podepisující objednávku za zadavatele,

h)               prohlášení stran, že tyto VOP jsou součástí smluvního vztahu, který vznikne na základě akceptované objednávky.

 

4.2.2  Objednávka může obsahovat i :

a)                určení předpokládaného termínu ukončení poskytování služeb,

b)               určení osoby na straně zadavatele, která je oprávněna podepisovat pracovní výkaz,

c)                určení pracovníka oddělení kvality,

d)               určení odpovědného pracovníka finančního oddělení zadavatele ve věcech, fakturace (osoba příslušná zajistit úhradu faktury),

e)                požadavek na zabezpečení vymezených pomůcek vykonavatelem (bod 5.7 těchto VOP),

f)                požadavek na formu a frekvenci poskytování dílčích výkazů (bod 9.4 těchto VOP),

g)               pracovní postup (bod 5.1  těchto VOP),

h)               určení zvláštního druhu nákladů, které zadavatel uhradí vykonavateli (bod 11.4 těchto VOP),

i)                 číslo objednávky,

j)                 požadavek na zaslání papírové faktury (bod 12.3.2 těchto VOP),

k)               osobu, které se má doručovat elektronická faktura (bod 12.3.1 těchto VOP),

l)                 případné další požadavky, podmínky a dohody.

 

4.2.3 V objednávce (nebo její příloze) může být určených i více pracovníků oddělení kvality, přičemž může být určeno i jejich vzájemné rozdělení jednotlivých kompetencí vyplývajících z těchto VOP (např. právo na podepisování pracovního postupu a jeho dodatků, právo jednat v rámci reklamačního procesu apod.).

 

4.3     Na objednávky se přednostně využívají vykonavatelem vytvořené formuláře objednávek. Formulář objednávky předvyplní na základě informací a podkladů dodaných zadavatelem vykonavateli, který ji následně zasílá zadavateli. Zadavatel po doplnění chybějících údajů zašle podepsanou závaznou objednávku vykonavateli. Na vznik smluvního vztahu se vyžaduje, aby objednávka byla vykonavatelem následně akceptována formou jejího podepsání oprávněnou osobou vykonavatele (bod 10.1 těchto VOP). Akceptovaná objednávka se (jako smlouva) stává pro obě strany závaznou až okamžikem řádného doručení akceptované (tj. oběma smluvními stranami podepsané) objednávky vykonavatelem zadavateli dle bodu 4.6 těchto VOP.

 

4.4     Vykonavatel může na základě vlastního rozhodnutí akceptovat i objednávku vystavenou jinak, než podle bodu 4.3 těchto VOP (zejména objednávka vystavenou použitím vlastního formuláře zadavatele) za předpokladu, že taková objednávka obsahuje minimálně povinné náležitosti dle bodu 4.2.1 těchto VOP.

 

4.4.1  V případě, že by v objednávce dle bodu 4.4 těchto VOP chybělo jen prohlášení podle bodu 4.2.1 písm. h) těchto VOP, je vykonavatel oprávněn objednávku akceptovat, přičemž smluvní vztah založený podle bodu 4.4 těchto VOP nabývá platnosti a účinnosti až             momentem dodatečného prohlášení podle bodu 4.2.1 písm. h) těchto VOP,          zachyceného písemně (bod 4.2 těchto VOP zde platí obdobně); takové prohlášení musí smluvní strany provést nejdéle před začátkem realizace zakázky jinak smlouva nevznikne.

 

4.5     Objednávka zadavatele se považuje za řádně doručenou v případě jejího doručení vykonavateli:

a)                v listinné podobě do rukou oprávněné osoby vykonavatele (bod 10.1 těchto VOP) nebo

b)               faxem zaslaným na číslo uvedené ve formuláři objednávky zaslaném vykonavatelem zadavateli podle druhé věty bodu 4.3 těchto VOP nebo

c)                emailem zaslaným na adresu technika uvedeného ve formuláři objednávky zaslaném vykonavatelem zadavateli podle druhé věty bodu 4.3 těchto VOP nebo emailem zaslaným na stejnou adresu vykonavatele, ze které byl formulář objednávky dle bodu 4.3 těchto VOP zaslán,

d)               v případě objednávky vystavené podle bodu 4.4 těchto VOP faxem nebo emailem zaslaným na adresu oprávněné osoby vykonavatele dle bodu 10.1 těchto VOP.

4.6     Akceptovaná objednávka se považuje za řádně doručenou v případě jejího řádného doručení:

a)                v listinné podobě do rukou oprávněné osoby zadavatele nebo

b)               faxem zaslaným na číslo uvedené v objednávce podepsané zadavatelem nebo

c)                e-mailem zaslaným na v objednávce uvedený email osoby zadavatele, která objednávku podepsala,

d)               v případě objednávky dle bodu 4.4 těchto VOP faxem nebo emailem zaslaným na číslo/emailovou adresu, ze kterého byla ze strany zadavatele taková objednávka odeslána.

 

4.7     Vykonavatel není povinen akceptovat závaznou objednávku zadavatele, pokud nedojde k akceptování závazné objednávky a její doručení zadavateli ve lhůtě 48 hodin od jejího           doručení vykonavateli, ztrácí závazná objednávka svoji platnost.

 

4.8     V případě, že dojde po uzavření smlouvy smluvního vztahu podle ustanovení tohoto článku ze strany zadavatele k vystavení další objednávky na totožnou službu, považuje se tato objednávka pouze za právně nezávaznou objednávku vystavenou výlučně pro interní potřeby zadavatele (např. SAP ERP), a to i v případě, kdy vykonavatel takovou objednávku potvrdí, t. j. taková pozdější objednávka nemění ani nenahrazuje původní smluvní vztah a považuje se za výhradně interní dokument zadavatele; to neplatí v případě explicitního zrušení nebo explicitní změny původní objednávky, přičemž takové zrušení resp. změna musí být jednoznačně a nezpochybnitelně přímo uvedené v pozdější objednávce odkazem na původní ustanovení, která se ruší/mění případně celou původní objednávku identifikovanou konkrétním datem (a tedy jen obecné ustanovení o tom, že se novou objednávkou nahrazují všechny dosavadní dohody, nebo obdobné ustanovení, nepostačuje).

4.9     Pokud se v následujících článcích hovoří o objednávce, myslí se jí akceptovaná objednávka ve smyslu ustanovení tohoto článku, kterou je založen smluvní vztah mezi vykonavatelem a zadavatelem.

 

Článek V.
Vykonávání zakázky

 

5.1     Detailní popis způsobu realizace každé zakázky musí být uveden v pracovním postupu vypracovaném a podepsaném technikem spolu s pracovníkem oddělení kvality, pokud pracovní postup netvoří už přílohu objednávky.

5.2     Na základě pracovního postupu odpovědný pracovník vykonavatele koordinuje realizaci zakázky.

5.3     Případné změny pracovního postupu musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných technikem a pracovníkem oddělení kvality. V dodatku musí být uveden popis změny a přesný časový údaj o tom, kdy byla změna přijata, resp. od kdy má být účinná.

5.4     Za účelem řádného provedení zakázky se vykonavatel zavazuje, že zajistí dostatečný počet pracovníků vykonavatele (s potřebnými schopnostmi, znalostmi, výkonností a dovednostmi pro danou zakázku), kteří budou zajišťovat realizaci zakázky.

5.5     Technik je odpovědnou osobou vykonavatele ve věcech, které se týkají zakázky, přičemž zejména:

a)                koordinuje a spravuje práci ostatních pracovníků vykonavatele podílejících se na realizaci zakázky,      

b)               v souladu s těmito VOP se podílí na vypracování pracovního postupu, a za vykonavatele ho podepisuje (včetně dodatků), pokud tyto VOP neurčí jinak,

c)                vypracovává pracovní výkazy a dílčí výkazy,

d)               vykonává činnosti v rámci zajištění kvality poskytovaných služeb a reklamačního procesu ve smyslu článku XIII těchto VOP,

e)                je kontaktní osobou vykonavatele přijímající jakékoliv návrhy, připomínky či požadavky týkající se zakázky; musí být neprodleně informován o jakýchkoli organizačních změnách týkajících se realizace zakázky nebo překážkách bránících její řádné a včasné realizaci,

f)                kontaktuje pracovníka oddělení kvality kdykoliv je to nezbytné, zejména však kvůli vyžádání potřebné součinnosti.

5.6     V případě, že se zadavatel a vykonavatel nedohodli jinak, vykonavatel si zajistí na realizaci zakázky základní pomůcky a vybavení, nářadí a pracovní materiál (např. značkovače, nálepky, identifikační štítky, pera, papír, formuláře, pásky a další spotřební materiál), jakož i prostředky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v běžném rozsahu a potřebě (dále společně jen "¨základní pracovní pomůcky“)

5.7     Vykonavatel a zadavatel se mohou dohodnout, že vykonavatel zabezpečí pro pracovníky vykonavatele i další pracovní pomůcky nebo nástroje, jako např. pracovní stoly, osvětlení, vázací nářadí apod. (dále jen "nadstandardní pomůcky"); v opačném případě je zabezpečí zadavatel. Příslušná dohoda s přesným vymezením nadstandardních pomůcek, které mají být zajištěny, musí být uvedena v objednávce.

 

Článek VI.
Místo poskytování služeb

   

6.1     Služby podle těchto VOP jsou poskytovány zejména v prostorách zadavatele nebo v prostorách odběratele nebo v prostorách vykonavatele. Přesné místo poskytování služeb a případné náklady s ním spojené je potřeba specifikovat v objednávce.

6.2     Zadavatel je povinen zajistit pracovníkům vykonavatele realizujícím příslušnou zakázku, přístup do místa poskytování služeb, pokud se toto nachází u zadavatele nebo u odběratele a poskytnout jim k tomu účelu jakékoliv potřebné prostředky (identifikační karty, visačky apod.).

6.3     Zadavatel je povinen zajistit vhodné prostory pro poskytování služeb, jakož i pro činnosti spojené s poskytováním služeb (např. dovoz a odvoz materiálu) a adekvátní vybavení těchto prostor umožňující efektivní poskytování služeb.

6.4     Zadavatel odpovídá za to, že místo poskytování služeb splňuje všechny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.

 

Článek VII.


7.1     Vykonavatel se zavazuje zabezpečit začátek realizace zakázky v čase dohodnutém v objednávce, jinak v obvyklém čase s přihlédnutím na vzdálenost a dostupnost místa, ve kterém má být zakázka realizována.

7.1.1 Předpokladem dodržení začátku realizace zakázky ze strany vykonavatele je poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ze strany zadavatele/odběratele podle článku VIII těchto VOP.

7.2     Počet hodin poskytování služeb bude průběžně zaznamenáván do pracovního výkazu, který vypracovává technik a potvrzuje ho osoba ze strany zadavatele (bod 9.3 těchto VOP).

7.3     Do času poskytování služeb, který bude zaznamenán v pracovním výkazu, se započítává i čas potřebný na:

a)                logistické přesuny materiálu,

b)               balicí práce,

c)                prostoje nezaviněné pracovníky vykonavatele,

d)               doby odpovídající délce přestávek v práci, stanovené zákonem

e)                organizační zabezpečení zakázky,

f)                zabezpečení dílčích výkazů (bod 9.4 těchto VOP), hlášení a konečné dokumentace zakázky.

 

Článek VIII.
Součinnost zadavatele  
  

 

8.1     Zadavatel je povinen v souvislosti s realizací zakázky poskytnout vykonavateli veškerou potřebnou součinnost spočívající zejména:

a)                v poskytnutí všech odborných technických informací potřebných pro řádné poskytnutí služeb

b)               v poskytnutí komponentů, které mají být předmětem poskytování služeb, resp. umožnění přístupu k nim

c)                v zabezpečení přístupu do místa poskytování služeb,

d)               v zabezpečení pracovního prostředí, které je v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

e)                v poskytnutí potřebných dodatečných pokynů a upřesnění požadavků týkajících se konkrétní zakázky,

f)                v zabezpečení pracovních pomůcek, nástrojů a dalšího vybavení, které nezajišťuje vykonavatel,

g)               v poskytnutí součinnosti vyplývající z ustanovení těchto VOP (např. body 5.1, 6.3, 7.2),

h)               v poskytnutí další potřebné, zejména vyžádané, součinnosti.

 

8.2     V případě, že zadavatel neposkytne vykonavateli potřebnou součinnost podle předcházejícího bodu, vykonavatel je oprávněn přerušit poskytování služeb.

8.3     V případě, že v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti zadavatelem bude poskytování služeb přerušeno, po dobu trvání prodlení s poskytováním součinnosti podle bodu 8.2 těchto VOP vykonavatel není v  prodlení s plněním svých povinností a     nezodpovídá za jakoukoliv škodu, která v příčinné souvislosti s takovýmto přerušením vznikne; čas přerušení poskytování služeb se v takovém případě považuje za prostoje nezaviněné pracovníky vykonavatele podle bodu 7.3 písm. c) těchto VOP, za které náleží vykonavateli odměna v plné výši, jako kdyby k prostoji nedošlo.

8.4     Pokud zadavatel neuvede v objednávce zodpovědného pracovníka finančního oddělení zadavatele ve věcech fakturace, je ho povinen oznámit vykonavateli prokazatelným způsobem ve lhůtě 10 dnů ode dne podpisu objednávky.

8.5     Ustanovení tohoto článku se vztahují přiměřeně i na odběratele, pokud se zakázka realizuje v jeho prostorách nebo s komponenty, které má ve své dispozici odběratel; v takových případech má zadavatel povinnost zajistit poskytování součinnosti ze strany odběratele v nezbytném rozsahu (zejména podle ustanovení tohoto článku) a za případné neposkytnutí součinnosti odběratelem odpovídá, jako kdyby součinnost neposkytl sám.

 

Článek IX.
Pracovní výkaz a dílčí výkazy

 

9.1     Technik vyhotoví o poskytnutých službách pracovní výkaz.

9.1.1 Pracovní výkaz musí obsahovat:

a)                počet hodin poskytování služeb všemi pracovníky vykonavatele nebo

b)               počet jiných měřitelných jednotek poskytovaných služeb, pokud byly definovány v objednávce (bod 4.2.1 písm. b) těchto VOP),

c)                cenu za poskytnuté služby.

 

9.1.2 Pracovní výkaz může obsahovat:

a)                seznam a množství komponentů, které byly předmětem poskytování služeb a/nebo druh poskytnutých služeb,

b)               údaje o množství zjištěných chybných komponentů a o množství opravených komponentů,

c)                počet pracovníků vykonavatele, kteří poskytovali služby,

d)               jiné skutečnosti, na kterých se dohodnou technik a pracovník oddělení kvality.

 

9.2     Pracovní výkaz bude vyhotoven po zrealizování zakázky nebo po skončení kalendářního měsíce (v případě, pokud zakázka trvá déle než 60 dní).

 

9.2.1 Po dohodě mezi zadavatelem a vykonavatelem může být pracovní výkaz vystavován i v    jiných oboustranně odsouhlasených termínech.

 

9.3     Podkladem pro fakturaci je pracovní výkaz potvrzený osobou na straně dodavatele určenou v objednávce (bod 4.2.2 písm. b) těchto VOP); v případě, že v objednávce zadavatel takovou osobu neurčil, za zadavatele potvrzuje podpisem pracovní výkaz osoba podle bodu 10.3 těchto VOP. Osoba na straně zadavatele, která potvrzuje pracovní výkaz při svém podpisu uvádí své jméno, příjmení a také svou pracovní pozici, resp. funkční zařazení. Osoba na straně zadavatele, která má ve smyslu interních kompetencí zadavatele potvrdit pracovní výkaz sestavený vykonavatelem, je povinna ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy zadavatel obdrží pracovní výkaz, buď potvrdit či připomínkovat, a to formou elektronické zprávy, papírovou formou nebo faxem. Pokud zadavatel pracovní výkaz v uvedené lhůtě nepřipomínkuje, považuje se pracovní výkaz za schválený, a to i v případě, že ho v uvedené lhůtě ani neschválil (tj. platí fikce schválení). Pracovní výkaz se rovněž považuje za schválený, pokud vykonavatel zapracuje řádně všechny připomínky zadavatele, a to momentem zaslání takto zpracovaného nového pracovního výkazu.

 

9.4     Vykonavatel může na základě požadavku zadavatele vypracovat i dílčí výkazy, které budou obsahovat údaje vyžádané zadavatelem, v jím zvolené formě a/nebo periodicitě; povinnost vypracovávat takové dílčí výkazy však jen pokud je tato skutečnost zachycená v objednávce (bod 4.2.2 písm. f) těchto VOP). Dílčí výkazy nejsou podkladem pro fakturaci a slouží pouze pro potřeby zadavatele.

 

Článek X.
Oprávněné osoby

 

10.1  Osobami vykonavatele oprávněnými podepsat objednávky jsou:

a)                statutární zástupce vykonavatele,

b)               prokurista vykonavatele, pokud je jmenován

c)                ředitel pobočky vykonavatele,

d)               technici,

            a to každý samostatně.

 

     

10.2  V případě, že zadavatel v objednávce neurčí konkrétního pracovníka oddělení kvality, ve věcech vyhrazených těmito VOP pracovníkovi oddělení kvality je oprávněn jménem zadavatele jednat každý pracovník zadavatele (zejména zaměstnanec, příp. spolupracující osoba), jehož funkční zařazení odpovídá uvedené pozici a vykonavatel není povinen zkoumat, zda takový pracovník nepřekračuje svou pravomoc; řízení takového pracovníka zavazuje zadavatele v plném rozsahu, výjimkou případu, kdy se prokáže, že vykonavatel o překročení pravomoci jednoznačně věděl a zadavatele o této skutečnosti neinformoval bez zbytečného odkladu po takovémto svém zjištění.

10.2.1   Zadavatel je oprávněn, prokazatelným způsobem, kdykoli oznámit vykonavateli chybějící    kontaktní údaje příslušného pracovníka oddělení kvality, jakož i změnu těchto údajů; z oznámení musí být zřejmé, kdo ho jménem zadavatele udělal.

10.3 Ustanovení bodu 10.2 těchto VOP se obdobně vztahují i na osobu na straně zadavatele, která je oprávněna podepisovat pracovní výkaz (bod 4.2.2 písm. b) těchto VOP), pokud není určena v objednávce.

 

Článek XI.
Odměna za poskytnuté služby 

 

11.1  Zadavatel se zavazuje za poskytnuté služby vykonavateli zaplatit odměnu ve výši, která          byla sjednána v objednávce a která vyplývá z těchto VOP.

 

11.2  K odměně bude připočítána příslušná zákonná sazba DPH. Odměna bude fakturována podle skutečného počtu hodin a/nebo jiných měřitelných jednotek (bod 4.2.1 písm. b) těchto VOP) poskytování služeb uvedeného v potvrzeném pracovním výkazu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

 

11.3 Příplatky k základní hodinové ceně sjednané v objednávce za služby poskytované:

a)                 v noci (22.00 - 06.00 h) 25%,

b)                v sobotu 50%,

c)                 v neděli a jiný den pracovního klidu (např. státní svátek)          100%.

Na příplatky podle tohoto bodu má vykonavatel nárok na základě zvláštní dohody v objednávce. V případě, že jsou v objednávce dohodnuté příplatky v jiné výši, příp. jsou vyloučené, platí ustanovení dle objednávky.

 

11.4 Zadavatel je povinen kromě odměny za poskytnuté služby vykonavateli uhradit i případné zvláštní náklady dohodnuté v objednávce.

 

Článek XII.
Platební podmínky a sankce

 

12.1 Odměna za poskytnuté služby je splatná na základě faktury, kterou vykonavatel vystaví           na základě objednávek a/nebo pracovních výkazů:

a)                po zrealizování zakázky nebo

b)               po skončení příslušného kalendářního měsíce za služby poskytnuté v daném měsíci nebo

c)                po skončení kalendářního týdne, pokud odměna za služby poskytnuté v příslušném kalendářním týdnu přesáhne 2 000,- €.

 

12.2 Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení zadavateli, pokud není v samotné faktuře           určena delší lhůta splatnosti. Pokud je na faktuře dřívější datum splatnosti než uvedený v tomto bodě, pro prodlení zadavatele s úhradou faktury je rozhodující splatnost faktury určená v tomto bodě.

 

12.3 Zasláním objednávky zadavatelem vykonavateli (čl. IV těchto VOP) zadavatel souhlasí s vystavením elektronické faktury.

12.3.1   Vykonavatel zasílá fakturu přednostně osobě, která vystavila na straně zadavatele objednávku nebo osobě, kterou zadavatel určil v objednávce; může ji však zaslat i na obecnou emailovou adresu zadavatele, kterou disponuje nebo která je uvedena na webovém sídle zadavatele, a to zejména v případech, kdy se z adres uvedených v části věty před středníkem vrátí jako nedoručená nebo se z ní nevrátí vyžádaná notifikace o   doručení.

12.3.2   V případě, že zadavatel požaduje zaslání i/jen papírové faktury, je povinen to uvést do    objednávky. Vykonavatel je oprávněn vyhovět i pozdější žádosti zadavatele na vystavení papírové faktury.

12.4  Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, musí být vystavena v souladu s ustanoveními těchto VOP a musí být řádně doručena zadavateli.

 

12.5  K faktuře musí být přiložena kopie příslušného pracovního výkazu, který je považován            za potvrzený podle ustanovení těchto VOP, prokazující oprávněnost fakturace.

 

12.6  V případě prodlení zadavatele s úhradou faktury, je zadavatel povinen vykonavateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,04% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

 

Článek XIII.
Garance kvality a odpovědnost za vady

 

13.1 Vykonavatel je držitelem certifikátů Integrátor Management Systém ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 a BS OHSAS 18001: 2007, které jsou garancí kvality poskytovaných služeb. Vykonavatel se zavazuje poskytovat služby s vynaložením odborné péče a v kvalitě garantované ve smyslu uvedených certifikátů.

 

13.2  V zájmu zajištění náležité kvality služeb se vykonavatel zavazuje provádět jejich průběžné monitorování a v případě, že vidí na straně zadavatele překážky pro dosažení náležité kvality poskytovaných služeb, o této skutečnosti prostřednictvím technika neprodleně informuje pracovníka oddělení kvality; v případě, že technik oznamuje takovou informaci ústně, je povinen ji zopakovat i formou emailu nebo faxu pracovníkovi oddělení kvality, pokud jsou jeho kontaktní údaje uvedené v objednávce, nebo jejich zadavatel vykonavateli oznámil podle bodu 10.2.1 těchto VOP. Kontrolu dodržování kvality poskytování služeb je oprávněn provádět i pracovník oddělení kvality, který v případě vzniku pochybností o kvalitě poskytovaných služeb o této skutečnosti neprodleně informuje technika. Technik po konzultaci vzniklých           pochybností o kvalitě poskytovaných služeb s pracovníkem oddělení kvality nařídí provedení opakované kontroly komponentů spojených s odstraněním případných zjištěných vad; o této skutečnosti vyhotoví písemný záznam, který podepíše technik a pracovník oddělení kvality. Pokud se opakovanou kontrolou prokáže vadné poskytnutí služeb, vykonavatel nemá nárok na odměnu za čas provádění opakované kontroly. Pokud se opakovanou kontrolou neprokáže vadné poskytnutí služeb, čas opakované kontroly zaznamenaný v pracovním výkazu se považuje za čas poskytování služeb, za který patří vykonavateli odměna v souladu s ustanoveními těchto VOP.

 

13.3 V případě, že se po poskytnutí služeb, nejpozději však v průběhu první montáže komponentů do příslušné věci, jejíž první přímou součástí je komponent (např. větší komponent, systémový komponent, modul, integrovaný modul, automobil apod.) zjistí, že služby nebyly poskytnuty v garantované kvalitě, zadavatel je povinen zjištěné vady poskytnutých služeb písemně oznámit vykonavateli (dále jen "reklamace"), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů, od kdy se zadavatel o příslušné vadě dozví; v opačném případě uplynutím uvedené lhůty zadavatel ztrácí právo uplatňovat si jakékoliv nároky z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb.

 

13.4 Vykonavatel neodpovídá za vady, které vznikly z důvodu:

a)                nevhodného nebo nesprávného manipulování s předmětem poskytování služby po poskytnutí služby jinou osobou jako vykonavatelem

b)               pokud vykonavatel označil předmět služby nebo jeho část jako nevyhovující, resp. neodpovídající podmínkám podle pracovního postupu a zadavatel (nebo osoba na jeho straně, např. odběratel) takový předmět navzdory této skutečnosti uvolnil pro další použití, resp. do dalšího oběhu,

c)                chyb v pracovním postupu, který však byl odsouhlasen ze strany zadavatele,

d)               vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pro tyto účely považuje zejména (avšak nejen) válka, invaze, akty zahraničního nepřítele, cizích nepřátelských aktů, občanská válka, vzpoura, revoluční povstání obyvatelstva, důsledek vojenské nebo usurpační moci, konfiskace nebo znárodnění nebo zabavení nebo zničení na základě příkazu nebo při výkonu příkazu státních nebo jiných orgánů veřejné moci, důsledky působení jakékoli vojenské zbraně využívající štěpení jádra nebo radioaktivní sílu, bez ohledu na to, zda v době míru nebo války, havárie, živelné pohromy, dlouhodobější výpadky elektrické energie, krizová situace a / nebo jiná výjimečná okolnost; za vyšší moc se však nepovažuje zejména nedostatek kvalifikované pracovní síly, neplnění povinností ze strany osob spolupracujících se smluvními stranami, nepříznivá ekonomická situace protistrany.

 

13.5 Zadavatel je povinen poskytnout vykonavateli veškerou potřebnou součinnost při prověřování reklamace, zejména je povinen poskytnout (zejména, ale nejen vykonavatelem vyžádanou) fotodokumentaci, podklady, záznamy komunikace, data,             kterými zadavatel nebo odběratel disponuje a které se týkají nebo se mohou týkat reklamace, resp. reklamované služby.

13.5.1   Porušení povinnosti zadavatele dle bodu 13.5 těchto VOP má za následek zánik nároků z reklamovaných vad.

13.6  Reklamace se musí začít vyřizovat bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, nejpozději do 10 pracovních dnů a vyřešena bude v co nejkratším možném čase.  Vykonavatel se zavazuje reklamaci uznat nebo zamítnout do 15 pracovních dnů od uplatnění reklamace.

13.6.1   V případě, vykonavatel reklamaci uzná, má zadavatel nárok na bezplatné odstranění vady, ledaže se s vykonavatelem prokazatelně dohodne na jiném způsobu řešení         reklamace.

13.7  V případě, že zadavatel používá standardně zprávu 8D, vykonavatel se zavazuje, že     poskytne zadavateli 8D zprávu podle 8D termínů.

 

13.8  V případě vyhotovení písemného záznamu o způsobu vyřízení reklamace musí tento být podepsaný zadavatelem a oprávněnou osobou vykonavatele uvedenou v bodě 10.1 těchto VOP. Zadavatel je oprávněn v písemném záznamu vyznačit veškeré svá stanoviska.

 

13.9  Smluvní strany se mohou v písemném záznamu o způsobu vyřízení reklamace vždy dohodnout i na jiném způsobu jejího vyřízení, resp. řešení.

 

Článek XIV.
Vlastnictví komponentů, odpovědnost za škodu a její náhrada

 

14.1 Vykonavatel se nestává vlastníkem komponentů převzatých za účelem realizace zakázky.

 

14.2 Vykonavatel odpovídá za zaviněné jednání pracovníků vykonavatele, kterým dojde k poškození, ztrátě nebo zničení komponentů, které převzal od zadavatele (příp. odběratele) za účelem realizace zakázky, pokud k takovému jednání došlo v průběhu realizace zakázky; za takové zaviněné jednání však neodpovídá v případě, pokud by k poškození, ztrátě nebo zničení došlo bez ohledu na takové zaviněné jednání nebo v případě, že šlo o jednání, jímž pracovník vykonavatele odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal nebo pokud poškození způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku.

 

14.3 V případě vzniku škody, za kterou vykonavatel odpovídá podle bodu 14.2 těchto VOP, se škoda hradí uvedením do původního stavu nebo peněžitou náhradou; právo volby má vykonavatel.

 

14.4 Limity náhrady škody

14.4.1   V případě vzniku nároku na náhradu škody vykonavatel poskytuje náhradu škody v plném rozsahu, maximálně však do výše 25% objemu zakázky podle objednávky, při dlouhodobých zakázkách (trvajících déle než 30 dní) maximálně do výšky 25% měsíčního objemu zakázky, které se škoda týká. Za dlouhodobé zakázky se považují zakázky v délce trvání nad jeden měsíc a maximální limit náhrady škody je (bez ohledu na výše uvedené omezení) 100 000,- eur při každé samostatné zakázce podle objednávky.

 

Článek XV.
Doručování, důvěrnost informací a mlčenlivost

 

15.1 Na jakékoliv oznámení, žádosti, požadavky, žádosti o souhlasy nebo jakoukoliv jinou komunikaci předkládanou jednou stranou druhé straně v emailové, faxové nebo písemné formě, odpovídá druhá smluvní strana stejnou nebo obdobnou formou, tj. odpověď musí být stejně buď v emailové, faxové nebo písemné formě umožňující jednoznačně zachytit obsah projevu odpovědi. V případě nedodržení předepsané formy odpovědi důkazní břemeno o obsahu a doručení odpovědi zatěžuje její odesílatele.

 

15.2 Obsah faxu se považuje za doručený, pokud má odesílatel k dispozici výstup z faxu potvrzující jeho bezchybné doručení. Pokud by došlo při doručování faxu k jakémukoliv technickému problému, v jehož důsledku nebude možné se s jeho obsahem seznámit, přijímající strana je povinna o tom bezodkladně vhodným způsobem vyrozumět odesílající smluvní stranu a požádat ji o opakované doručení faxu, případně o doručení     jiným způsobem. Faxové zprávy vykonavatel přijímá v pracovních dnech od 8.30 h do 15:30 (dále jen "provozní doba"); fax doručen vykonavateli mimo uvedených hodin se považuje za doručený až počátkem nejbližší provozní doby (tj. o 8.30 h nejbližšího pracovního dne).

 

15.3 Obsah emailu se považuje za doručený v případě i) manuálního potvrzení jeho obdržení, resp. potvrzení o jeho přečtení, i) emailová odpověď obsahující i původní text emailu; za takové se nepovažuje jen automatická odpověď ani automatické potvrzení o doručení emailu zasílané poštovním serverem adresáta.

 

15.4 Pro doručování písemností mezi smluvními stranami platí, že písemnost se považuje za doručenou:      

a)                dnem jejího faktického doručení druhé smluvní straně - adresátovi,

b)               dnem, kdy marně uplyne lhůta pro převzetí si zásilky na poště, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,

c)                dnem provedení neúspěšného pokusu o doručení, pokud doručení bylo znemožněno, že se adresát o uložení nedozvěděl, úmyslným jednáním adresáta, zejména odmítnutím převzetí zásilky.

 

15.5 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s plněním na základě smluvního vztahu vzniklého v souladu s      těmito VOP a které se týkají druhé smluvní strany, pokud takové skutečnosti mají pro druhou smluvní stranu nebo jiných soutěžitelů na trhu prokazatelný hospodářský význam.

15.5.1   Za důvěrné informace se považují i veškeré skutečnosti a informace tvořící předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a dále také informace jednoznačně a prokazatelně označené druhou stranou za důvěrné. Aniž jsou dotčena dříve uvedených ustanovení, důvěrnými informacemi jsou i jakékoliv informace veřejně nepřístupné, technické, obchodní nebo jiné informace, které některá smluvní strana označí jako důvěrné, nebo s nimiž se má nakládat (vzhledem k okolnostem známé druhé straně při poskytnutí informací)       jako s důvěrnými nebo jakékoliv informace, z povahy kterých je pochopitelné pro jakoukoliv průměrně znalou osobu, že jsou důvěrné. Důvěrné informace jsou i jakékoliv   technické, obchodní nebo komerční informace (včetně produktových plánů, plánů rozvoje, prognózy, analýzy a strategie), specifikace, plány, schémata, školicí materiály, vzorce, náčrty, modely, vzorky, postupy, nápady a vynálezy (i když nepodléhají zvláštní ochraně), data, počítačové programy, software, nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo ústně poskytnuté, jakož i informace obdržené od jiné osoby jak je smluvní strana, pokud je tato osoba zavázána s nimi nakládat jako s důvěrnými. Za důvěrné informace se považují také informace o poměrech jedné nebo druhé ze smluvních stran, jejích produktech, procesech a výkonech.

15.5.2   V zájmu předcházení sporům o povahu informací se smluvní strany dohodly na tom, že strana, která druhé straně poskytne informace, které ve smyslu ustanovení tohoto článku mají být považovány za důvěrné, jako důvěrné tyto informace i jednoznačně označí.

15.6  Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které:

a)                v souvislosti s plněním na základě smluvního vztahu vzniklého v souladu s těmito VOP jsou nebo budou přístupné zaměstnancům nebo třetím osobám, které tyto informace vzhledem ke své pracovní pozici, funkční zařazení, resp. svou roli při smluvním plnění musí znát, přičemž ale tyto osoby musí být příslušnou smluvní stranou, pro kterou jsou činné, informovány o důvěrnosti těchto informací

b)               byly prokazatelně získány od třetí osoby, která je oprávněna šířit tyto informace, nebo

c)                byly nezávisle vyvinuty smluvní stranou, bez použití jakýchkoliv důvěrných informací podle ustanovení tohoto článku.

 

15.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje:

a)                poskytnutí informací třetím osobám, které mají majetkovou účast v některé ze smluvních stran, přičemž tyto osoby musí být vždy předem informovány o povinnostech mlčenlivosti a písemně zavázány k dodržování povinnosti mlčenlivosti,

b)               poskytnutí informací advokátem či jiným zástupcem pro potřeby řádného výkonu jejich činnosti, kteří jsou podle zákona vázáni povinností mlčenlivosti, přičemž tyto osoby musí být předem informovány o povinnosti mlčenlivosti v projednávané věci,

c)                poskytnutí informací v případě vyslovení předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany ke zpřístupnění jednotlivé informace chráněné povinností mlčenlivosti,

d)               poskytnutí informací pro účely řízení před soudem, rozhodčím orgánům a/nebo jiným orgánům veřejné moci, a to takovému orgánu, přičemž tento orgán musí být předem seznámen s důvěrným charakterem informace, aby mohl přijmout nezbytná opatření (např. vyloučení veřejnosti),

e)                poskytnutí informací vládní, bankovní, daňové nebo jiné kontrolní autoritě, která je oprávněna a kompetentní jejich vyžadovat, a to v souladu s právními předpisy, přičemž tento orgán musí být předem seznámen s důvěrným charakterem informace, aby mohl přijmout nezbytná opatření (např. vyloučení veřejnosti),

f)                poskytnutí informací, které je protistrana povinna sdělit na základě zákona.

 

15.8  Smluvní strany se dále zavazují, že informace o druhé smluvní straně, které podléhají režimu mlčenlivosti podle tohoto článku, budou chránit alespoň v takovém rozsahu jako, kdyby šlo o informace jejich vlastní, a zavazují se ve stejném rozsahu zavázat        mlčenlivostí své organizační složky, řídících zaměstnanců nebo zaměstnanců (resp. spolupracující osoby), kteří se dostanou s takovými informacemi do styku, přičemž za porušení povinnosti těchto osob každá ze smluvních stran odpovídá v plném rozsahu.

 

15.9  Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu platnosti příslušného smluvního vztahu vzniklého v souladu s těmito VOP a další 3 roky po jeho zániku a přechází i na případné právní            nástupce smluvních stran.

 

Článek XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

 

16.1 Smluvní vztahy smluvních stran, které nejsou upraveny těmito VOP ani objednávkou, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných v zemi         sídla vykonavatele (tj. České republice), zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. z. 89/2012 Sb. (a zejména ustanoveními smlouvy o dílo) v platném znění. V případě, pokud tyto VOP a / nebo objednávka upravuje některé vztahy mezi smluvními stranami odlišně než zákon, platí VOP a smluvní úprava za předpokladu, že jde o rozpor s ustanoveními zákona, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a objednávkou platí přednostně ustanovení objednávky.

16.1.1   V případě, že došlo k uzavření smluvního vztahu mezi vykonavatelem a zadavatelem samostatnou smlouvou (tj. nikoliv formou objednávky dle čl. IV), tam kde tyto VOP hovoří o objednávce, myslí se jí taková smlouva.

16.2 Pro účely určení příslušnosti platí, že místem plnění je místo realizace zakázky (bod 4.2.1 písm. c) těchto VOP).

16.2.1   V případě, že kolizní normy dovolují volbu práva, řídí se vztahy mezi zadavatelem a    vykonavatelem vzniklé podle těchto VOP A Českým právním řádem. V případě, že kolizní        normy dovolují volbu příslušnosti, jsou na rozhodnutí sporu mezi zadavatelem a     vykonavatelem ze smluvního vztahu vzniklého podle těchto VOP příslušné soudy České republiky.

 

16.3  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem v záhlaví dokumentu. Současně tímto   zanikají VOP vydané vykonavatelem 1. února 2011; pro smluvní vztahy vzniklé            na základě objednávek, jejichž součástí byly i dosavadní VOP se však použijí  dosavadní VOP.

 

16.4 Vykonavatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Pro smluvní vztah mezi zadavatelem a vykonavatelem založený konkrétní objednávkou jsou však vždy rozhodující VOP ve znění platném v době řádného doručení potvrzené objednávky     vykonavateli.

 

Archív VOP:

Všeobecné obchodní podmínky pro HOLLEN CZ s.r.o. v České republice platné od 01.02.2011 do 30.9.2015.

Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 907 752 059

Košice
+421 915 573 766

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 739 565 727

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Ruská federácia

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934