HN05_16 - page 8

F
irma HOLLEN na Sloven-
sku buduje svoje meno už
15 rokov. Za ten čas vízia
„poskytovať kvalitné a spoľahlivé služ-
by v automobilovom priemysle“ nado-
budla reálne rozmery a charakter me-
dzinárodnej firmy, v ktorej sa vždy kla-
die dôraz na kvalitu odvedenej práce.
S týmito hodnotami sme začali budovať
aj pobočku v Žiline, ktorá, vzhľadom na
zastúpenie automobilového priemys-
lu v tomto regióne, už takmer 10 rokov
efektívne napĺňa východiskové body
firemnej politiky. Od založenia poboč-
ky sme prešli mnohými organizačnými
a migračnými zmenami. Minulý rok na-
stúpil na pozíciu riaditeľa náš dlhoročný
kolega Matej Džuňa. Rady senior tech-
nikov posilnil Ján Matejčík, ktorý prešiel
do Žiliny z Frýdku Místku a na pozíciu QS
začiatkom roku nastúpil Daniel Čech.
S každou zmenou a problémom sme sa
posúvali vpred. Naše dlhoročné skúse-
nosti sme pretavili do kvality poskytova-
ných služieb, čo sa prejavilo aj na rozší-
rení našej pôsobnosti v Košiciach (slo-
venský Getrag, Magneti Marelli) a Frýd-
ku Místku (Hyundai).
Pobočka HOLLEN Žilina, podľa môj-
ho názoru, stále napreduje a priná-
ša štandard, ktorému sa nevyrovná
žiadna konkurenčná firma v okolí. Na-
rastá počet zákaziek a taktiež sa roz-
širuje databáza našich poskytovateľov.
Implementujemenové informačno-komu-
nikačné technológie do procesov riade-
nia. Vieme, že spokojnosť našich zákaz-
níkov je odrazom kvality poskytovaných
služieb. Vzhľadom k tomu sa im snažíme
vychádzať v maximálnej miere v ústrety.
Spomínané výsledky sa nedostavili cez
noc. Sú výsledkom tvrdej práce kolektívu
zamestnancov na všetkých úrovniach od
riadenia a administratívy až po poskyto-
vateľov, bez ktorých by sme neboli tam,
kde sme dnes. Verím, že v najbližších ro-
koch bude naša spoločnosť udávať trend
v poskytovaní kvalitných služieb v oblas-
ti automobilového priemyslu v okolí Žili-
ny, Košíc a Frýdku Místku.
Terézia Dendysová
8
HOLLEN ŽILINA
Foto: Roland Nepela
10
rokov
v Žiline
Magneti
Marelli
V
 spoločnosti Magneti Marelli
poskytuje firma HOLLEN svo-
je služby už vyše roka. Mag-
neti Marelli sa pomaly rozrastá získava-
ním ďalších projektov a „holleňákom“ sa
tam zatiaľ darí. Dôkazom toho je aj to,
že sme sa napriek konkurencii udržali
a zvládli sme všetky prekážky. V Mag-
neti Marelli kontrolujeme autorádiá na
BMW projekte, samotné spodné kryty,
ktoré sú súčasťou autorádií a polykarbo-
náty pre FIAT. Aktuálne máme tri dlho-
dobé zákazky, žiadne reklamácie a za
to ĎAKUJEME našim poskytovateľom
.
Mária Weiserová
VIANOČNÝ
VEČIEROK
28.11.2015,
Poľovnícky hotel
Diana - Stráža
Spokojnosť
našich
zákazníkov
je odrazom
kvality
poskytovaných
služieb.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook