HN05_16 - page 6

6
K
oniec minulého roka
a začiatok roka 2016
v pobočke HOLLEN
Trnava nebol nijako výnimočný, skôr sta-
bilný. Počet poskytovateľov sa viac-menej
nezmenil, pracoviská tiež väčšinou ostali
v rovnakom počte.
Všetkých výrobcov v automobilovom prie-
mysle, a teda aj nás, ako poskytovateľa
služieb v tejto oblasti asi najviac momen-
tálne zamestnáva problém nájsť spoľah-
livých, kvalitných poskytovateľov a dl-
hodobo si ich udržať. Fluktuácia v tom-
to regióne je dosť bežným javom a to
ovplyvňuje kvalitu výroby v závodoch.
Závod PSA od nás v januári vyžiadal
ešte viac poskytovateľov pre pracovisko
kitting, aj keď neskôr sa im podarilo prijať
svojich zamestnancov, ktorí niekoľkých
našich poskytovateľov nahradili. Napriek
tomu v PSA stále pôsobí cca 25 „holle-
ňákov“.
Pokračujeme v rokovaniach o pod-
mienkach predĺženej zmluvy so spo-
ločnosťou GEFCO, kde tiež neustáva
potreba síce flexibilných, ale dobrých
a spoľahlivých vodičov nových vozi-
diel alebo vysokozdvižných vozíkov.
Taktiež postupne nabieha ďalšia fáza
projektu transformácie vozidiel LPG,
kde zatiaľ prebieha predsériová výroba,
ale v máji by sme už mali transformovať
vozidlá v sériových objemoch. Ešte nás
čaká dosť práce na príprave samotného
pracovného postupu, pretože aj keď túto
prácu už poznáme, v tejto fáze projektu
došlo k zmenám, ktoré nám priniesli zase
nové úlohy a investície.
Závod JCI Lučenec, kde sme začali s po-
skytovaním služieb v júli minulého roku,
je s našou prácou spokojný a aj napriek
náročným pracovným podmienkam tam
máme spolupracovníkov, ktorí odvádzajú
dobrú prácu.
Okrem Lučenca sme v tomto regióne
podnikli niekoľko výjazdov do istého stro-
járenského podniku v meste Krupina, kde
boli s našimi službami tiež veľmi spokojní.
Za to chcem poďakovať tímu našich po-
skytovateľov a ich koordinátorovi za dob-
re odvedenú prácu.
Nie je to síce viditeľné, ale neustále sa
snažíme oslovovať aj ďalších zákazní-
kov a hľadať nové možnosti práce pre
budúce obdobie. Výsledky sa nedosta-
vujú ihneď, nakoľko naša spoločnosť
predstavuje pre všetkých náklady navy-
še. Ako sa nedávno vyjadril zástupca
oddelenia kvality istého závodu: „Na
to, aby som sa dostal z jedného mesta
do druhého autom, nepotrebujem vždy
Mercedes. Niekedy stačí aj Dacia“. Tým
dal najavo, že na určité činnosti sú pre
nich postačujúce služby menej kvalit-
ných firiem a nepotrebujú vždy HOLLEN.
Začiatok roku 2016 sa vyznačuje jemným
útlmom sortovacích aktivít. Jednotlivé
projekty končia a nové sú v začiatkoch,
čo znamená, že nárast práce by sme
mohli pocítiť až v poslednej tretine roka.
Toto „hluché“ obdobie musíme prečkať
aj s pomocou iných pobočiek našej firmy
a niektorí naši poskytovatelia využívajú
možnosť pracovať zatiaľ napr. v HOLLEN
CZ alebo v Žiline.
Verím, že s nástupom nového projek-
tu v PSA budeme mať nové príležitosti
a o prácu bude postarané.
Dana Havierniková
Mercedes
alebo
Dacia?
HOLLEN TRNAVA
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook