HN05_16 - page 5

5
T
ony ocele, ktoré prešli našou
kontrolou a našimi rukami.
To je jedna z našich dlhodo-
bých zákaziek vo Warenfiltri VW Bratis-
lava. Zákazka beží takmer rok. Kon-
trolujeme zadné nápravy pre segment
SUV. Ako už názov napovedá, jedná
sa o objemný a hmotnostne ťažký diel,
ktorý patrí do kategórie D/TLD dielov.
Predmetom kontroly sú možné vady,
vznikajúce vo výrobnom procese zá-
kazníka, ako prítomnosť veľkého počtu
zvarov, držiakov a matíc, trhliny a die-
ry v zvaroch, správne rozmery držia-
kov, poškodenie povrchu. Robíme aj
kontrolu priechodnosti závitov a ich
prípadnú opravu. Samozrejmosťou
je kontrola identity. Spolu vždy viac
ako 100 bodov kontroly na 1 kuse.
Každý kontrolovaný bod musí byť ozna-
čený zelenou bodkou, preto diel po
našej kontrole vyzerá, ako by bol nimi
posiaty. Pre túto zákazku sme vytvo-
rili špeciálne pracovisko, určené len
pre ňu. Na kontrolu je stanovená pres-
ná norma a denne kontrolou pretečú
stovky dielov. Na zákazke sa podarilo
vytvoriť stabilné tímy so šikovnými, spo-
ľahlivými a zodpovednými poskytova-
teľmi, za čo všetkým patrí poďakovanie.
Významnou pomocou je pre nás aj
prítomnosť rezidenta nášho zákaz-
níka, vďaka čomu máme možnosť
na dennej báze operatívne preberať
výsledky a prekonzultovať prípad-
né sporné nedostatky. Máme pravi-
delné návštevy priamo od zákazní-
ka, niektoré spojené aj s auditom.
Radovan Huľvej / Igor Kráľ
KVALITÁRSKA PARTY
Náročná zákazka
vo Warenfiltri
VW Bratislava
HOLLEN BRATISLAVA
V
minulom čísle Hollennews som
Vám predstavil Warenfilter v LOC
Lozorno a našu kanceláriu. V nej,
okremmňa ako technika, sedí aj QS pre Lo-
zorno Roman Šiška, logista Štefan Hassa
a koordinátori Ružena Gondová, Stanislav
Martvoň a Mirka Lapuníková. Kancelária
je zariadená podľa štandardu VW a 5S.
Ako jediná firma máme sprevádzkovaný
aj digitálny logistický informačný systém,
v ktoromsúvšetkypotrebnéúdajeknahliad-
nutiu počas celého dňa. Tento systém spre-
vádzkoval náš logista Štefan, ktorý ho, spo-
lu s koordinátormi, spravuje a aktualizuje.
Marcel Škrabák
Warenfilter
Lozorno
Foto: Marcel Škrabák
Chvíľa sústredenia, v pozadí s upreným
pohľadom trénerov
Team VW Bratislava
Team HBPO Lozorno vo výbornej
nálade v predtuche dobrého
umiestnenia
Kapela Hudci dotvorila výbornú
náladu tohto stretnutia
12.02.2016, Hotel Eminent, Stupava
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook