HN05_16 - page 3

3
PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA
procesov a hlavne v oblasti dosahovania
vysokej kvality výroby.
Dovoľte mi podeliť sa s Vami o niektoré
zaujímavé myšlienky a poznatky z tejto
konferencie.
VW a PSA a takisto ďalší výrobcovia dek-
larovali rozširovanie výrobnej kapacity na
Slovensku. Na Slovensku sa vyrobí okolo
1 milióna automobilov z viac ako 50 seg-
mentov, čo znamená dostatočnú diverzi-
fikáciu rizika, pretože vždy sa bude ne-
jakému segmentu dariť a niektorému nie.
Pre Slovensko by to však nemalo zna-
menať ohrozenie z pohľadu zamestna-
nosti. Odborníci v oblasti zamestnanosti
sú presvedčení, že máme na Slovensku
ešte priestor pre ďalšie automobilky,
a príchod Jaguar/LandRoveru by nemal
pre Slovensko znamenať žiadny problém.
Predstavitelia ZAPu dokonca naznačili
možný príchod ďalšej veľkej automobilky
na Slovensko (žeby Mercedes
).
Industry 4.0/ Smart Factory – podľa odbor-
níkov nastáva fáza, kedy sa všetci OEM
výrobcovia a ich dodávatelia plne sústre-
ďujú na silné nasadenie špičkových infor-
mačných technológií v oblasti rozsiahleho
informačného prepojenia výrobných sys-
témov medzi OEM a ich dodávateľmi, na-
sadenia robotov s umelou inteligenciou do
výrobných procesov, a komoditizácie die-
lov. Výsledkom má byť zrýchlenie výrobné-
ho procesu, zvýšenie kvality automobilov,
rozšírenie portfólia produktov, zníženie
ceny automobilov a s tým spojená bohužiaľ
aj eliminácia ľudskej pracovnej sily. Podľa
expertov v roku 2030 už nebude existovať
40% súčasných pracovných pozícií v auto-
mobilovom priemysle, pretože budú nahra-
dené robotmi.
Emisie – USA, EÚ ako aj iné krajiny budú
ďalej pokračovať v sprísňovaní emisných li-
mitov v záujme zdravia a ekológie. Niet po-
chýb o tom, že to naša planéta potrebuje.
Dôsledkom týchto opatrení je, že tradičné
motory, benzínové a dieselové, budú mať
čoraz viac problém držať krok s požadova-
nými limitmi. Napr. v roku 2021 bude platiť
emisný limit 95g/km, a v prípade, že auto-
mobily budú prekračovať tento limit, bude
musieť majiteľ nového auta zaplatiť popla-
tok 100 EUR/g, čo v prípade súčasne do-
sahovaných hodnôt vyrábaných motorov
znamená poplatok cca 10.000 EUR/auto.
O túto sumu sa predraží kúpa takéhoto
auta kvôli emisným limitom. Vzhľadom na
tieto fakty unisono všetci OEM výrobcovia
už naplno makajú na nových elektrických
motoroch, t.j. plne elektrické vozidlá (Tesla,
VW, Mercedes, Nissan...), plug-in Hybridy
(Toyota, GM...), palivové články (Toyota,
Honda...). Tešme sa čo nám blízka budúc-
nosť prinesie.
Konferencia trvala 2 dni, ktoré nám ubehli
veľmi rýchlo. Stretli sme sa s niekoľkými
našimi zákazníkmi a obchodnými partner-
mi a mali sme možnosť dozvedieť sa veľa
zaujímavých informácií. Veríme, že množ-
stvo týchto poznatkov využijeme v pro-
spech našej firmy.
Tomáš Osuský
NEWMATEC 2016
Foto: Newmatec.sk, Shutterstock.com
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook