HN05_16 - page 2

2
To, čo robíme 15 rokov,
má zmysel.
Ak na krátku chvíľu zabudneme na kaž-
dodenné problémy a  obzrieme sa späť,
je zrejmé, že sme boli úspešní a všetci
máme dôvod, vďaka nášmu nasadeniu,
výkonom a vedomostiam, byť spokojní
a hrdí, že sme súčasťou tejto úspešnej
firmy a pozrieť sa do budúcnosti, čo
môžeme očakávať. Ako budeme rásť
nezávisí len od toho čo dokážeme, ale
čoraz viac aj od podmienok na trhu.
Konkurencia nejedná férovo. Tlak na-
šich zákazníkov na ceny sa zvyšuje
a núti nás neustále prehodnocovať
naše náklady a cenové ponuky.
Ak chceme zostať najlepší, musíme ino-
vovať, lepšie sa vzdelávať a oveľa lep-
šie školiť pracovníkov, kontrolovať ale
tiež pochváliť.
Taktiež je nevyhnutné, aby sa dodržia-
vali nariadenia a požiadavky vedenia.
V opačnom prípade bude mať firma
problémy.
Nehovoriac o podkladoch pre účtovníc-
tvo a financie. Zlyhanie v tejto oblasti je
rovnako zlé, ako spraviť chybu pri práci
pre zákazníka.
Ako som už písal v predchádzajúcom
vydaní Hollennews, politická situácia
sa nijako nezlepšila, dokonca by som
povedal, že opak je pravdou. Otázkou
je, ako budú týmto postihnuté hospo-
dárstva krajín, a teda aj naše služby.
Tak ako i v Nemecku, aj na Slovensku
sa medzičasom uskutočnili voľby, v kto-
rých dúfam, že ste všetci odovzdali svoj
hlas. Čo sa v Európe dosiahlo, nesmie
byť zničené v prospech záujmov jednot-
livých skupín alebo štátov. Neutíchajúci
príchod utečencov nás bude ešte dlho
zamestnávať.
Ale dovoľte mi vrátiť sa k našej firme.
V každej dcérskej spoločnosti a v kaž-
dej pobočke zaznamenávame rastúce
požiadavky zo strany našich zákazníkov.
Je to prospešné pre nás všetkých, no
zároveň to predstavuje aj zvýšené ná-
roky na všetkých spolupracovníkov
a poskytovateľov.
Tento rast požiadaviek môžeme úspeš-
ne zvládnuť iba ak mu budeme čeliť
a budeme naň pripravení. To znamená
mať personálne rezervy a materiálové
zásoby a vzdelávať sa s predstihom. A
neváhať ,,kričať,, ak si myslíme, že ne-
stíhame zabezpečiť požiadavky klienta.
Ostatné pobočky sú v takýchto prípa-
doch pripravené pomôcť. Pri tejto prí-
ležitosti by som sa rád poďakoval všet-
kým, ktorí, či už kratší alebo dlhší čas,
vypomáhali v iných pobočkách. Bez
nich by to bolo ťažšie.
Nikto z nás nepracuje iba sám pre seba.
Úspechy aj neúspechy sa týkajú nás
všetkých. Toto musíme mať vždy na pa-
mäti. Neustále si musíme uvedomovať,
že sme jedna firma, jedna spoločnosť,
jedna rodina. Toto si vedenie firmy uve-
domuje viac ako vy, ktorí denno-denne
pracujete na svojich pracoviskách.
Taktiež ďakujem aj ombudsmanom, že
prispievajú k tomu, že sa informácie do-
stávajú zhora nadol a naopak.
Nezabudnite, že čas dovoleniek sa
rýchlo blíži. Môžem len dúfať, že všetky
Vaše plány a želania sa naplnia. Neza-
búdajme ani na tých, ktorí nie sú zdraví
a potrebujú pomoc.
V nemčine sa hovorí: ,,froehliches
Schaffen“ (radostné tvorenie). To želám
Vám všetkým. A nezabudnite sa aspoň
raz za deň zo srdca zasmiať.
VON
milí spolupracovníci
a priatelia firmy
hollen,
EDITORIÁL
V
dňoch 15.-16.03.2016 sme
sa spolu s riaditeľom bratis-
lavskej pobočky Matejom
Lovásom zúčastnili konferencie NEWMA-
TEC 2016 na Táloch, ktorá sa každoroč-
ne, pod záštitou ZAP (Zväz automobilo-
vého priemyslu), organizuje za účelom
dať dokopy komunitu v oblasti strojáren-
stva, automobilového priemyslu, akade-
mickej obce. Stretlo sa na nej viac ako
250 účastníkov a podľa organizátorov to
bol najúspešnejší ročník.
Tohtoročná konferencia sa niesla v zna-
mení sloganu Industry 4.0 alebo Smart
Factory, o ktorom sa viacerí spíkri vyjad-
rovali ako o Yetim, pretože každý o ňom
hovorí, ale nikto ho ešte nevidel
.
V každom prípade je v smerovaní auto-
mobilového priemyslu kus vízie, pretože
o tom prezentovali v podstate všetci re-
levantní účastníci ako napr. šéf bratislav-
ského VWRalf Sacht, šéf trnavského PSA
Rémi Girardon, ako aj ostatní dôležití hráči
na našom automobilovom poli - prezident
ZAPu, predstavitelia Matadoru, Continen-
talu, STU, a iných dôležitých výrobných
závodov alebo vývojárskych inštitúcií.
Hlavným spíkrom celého podujatia bol
prof. Jeffrey Liker z Univerzity Michigan,
ktorý sa venuje Lean manažmentu v au-
tomobilovom priemysle. Celosvetovo ho
preslávila kniha The Toyota Way, kde
zachytil hlavné princípy riadenia výroby
v Japonsku, ktoré je stále pre nás klasi-
kou a štandardom riadenia výrobných
Tále, 15. - 16.03.2016
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook