HN05_16 - page 10

10
HOLLEN MLADÁ BOLESLAV
M
áme za sebou uzavře-
ní účetnictví za rok 2015
a já mohu potvrdit, že se
jednalo o nejúspěšnější rok v historii
HOLLEN CZ i pobočky v Mladé Boleslavi.
Dosáhli jsme nejen rekordního počtu od-
pracovaných hodin a zakázek, ale navíc
jsme vše zvládli i při velmi dobré profi-
tabilitě. Každému z Vás, kdo jste byli to-
hoto součástí, patří obrovské díky. Velké
poděkování patří i všem poskytovatelům
našich služeb, bez kterých bychom toho-
to výsledku nemohli dosáhnout.
Na druhou stranu je nezbytné si přiznat,
že tento nárůst zakázek znamenal
ohromný tlak na rychlé zajištění, proško-
lení a implementaci nových pracovníků i
procesů, což se ne vždy dařilo na 100%.
Právě stabilizace personálu a posílení
procesů k zabezpečení vysoké kvali-
ty naší činnosti budou patřit k jednomu
z hlavních cílů pro rok 2016. Tou druhou
oblastí, na kterou se v letošním roce mu-
síme soustředit, je oblast administrativy
spojená zejména s včas-
nou
kompletací
výka-
zů, podkladů k fakturám
a inventarizací materiálu a
nářadí. Zvýšení počtu akcí
totiž znamenalo také zvýše-
nou potřebu nákupu nářadí i
materiálu a nutnost rychlých
přesunů mezi pracovišti. Po-
čítáme tak s nastavením de-
tailních pravidel pro tyto operace
a jasné odpovědnosti za jejich správu.
Klíčové pracoviště pro nás stále zůstává
ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, kde se
v únoru rozjel projekt Warenfilter a vyža-
duje velmi rychlý reakční čas, flexibilitu
i reportovací přesnost. Tím druhým je sa-
mozřejmě servis poskytovaný klientovi
Continental. Tam nás zřejmě v letošním
roce čeká omezení činností vykonáva-
ných přímo v závodě, ale o to větší důraz
klademe na rozvoj externích činností pro
dodavatele. K tomu bude sloužit nově
vybudovaná a plně zařízená externí hala
v Horních Počernicích, splňující veške-
ré standardy 5S s vlastním logistickým
servisem.
Rok 2016 tak bude jistě rokem mnoha no-
vých projektů, neutuchajícího zaměření
na vysokou kvalitu našich služeb a napl-
nění očekávání našich zákazníků. Věřím,
že jsme na tyto výzvy připraveni a tyto
cíle dokážeme naplnit.
Martin Liška
P
o vyhodnocení šestiměsíčního
zkušebního provozu WAREN-
FILTRU byl od 01.02.2016 již
spuštěn plnohodnotný projekt ŠKODA -
WARENFILTER pro sériovou výrobu Oc-
tavia a Fabia. Důsledkem tohoto rozhod-
nutí ŠKODA je, že v areálu ŠKODA Mladá
Boleslav může nyní vykonávat kontrolní
činnost pouze HOLLEN CZ a dvě další vy-
brané firmy. Je to vyvrcholení dlouhodobé
činnosti firmy HOLLEN CZ pro ŠKODA a
její partnery v oblasti kontroly, oprav a lo-
gistiky a je to důkaz důvěry v nás vložené.
Souběžně se nastartoval i zkušební provoz
ve ŠKODA Kvasiny, kde je HOLLEN CZ
zvolen přímo koordinátorem WARENFIL-
TRU a zastřešuje činnost ostatních tří firem.
HOLLEN CZ tak dovršil dlouhodobý cíl, stát
se nejužším partnerem pro ŠKODA v oblas-
ti kontroly a být tak součástí přímo systé-
mových opatření nápravy nekvality. Teď jen
nezklamat a udržet nastavený směr.
Karel Douba
ŠKODA Mladá Boleslav
a
Kvasiny
Stabilizace
po rychlém
růstu
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook